Mówimy po polsku! Mieszkamy i pracujemy w Bułgarii.
Na miejscu jesteś pod naszą stałą osobistą opieką!
Wyszukaj apartament
Kontakt
Waluty
Logowanie
Szybki Kontakt
Kalkulator walut

EUR = 0.0000 BGN
USD = 0.0000 BGN
BGN = 0.0000 PLN
1 PLN = 0.0000 BGN
Logowanie
Nota prawna
 

Definicje i cel Serwisu

Pod pojęciem "Serwis" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.kwaterybulgaria.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Cel Serwisu: informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

 

Prawa autorskie

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy Menada Sp. J. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Oznaczenie www.kwaterybulgaria.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia: produktów i usług; są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Zawartość

Serwis przedstawia informacje o prywatnych kwaterach w Bułgarii, których opiekę zlecają osoby fizyczne lub prawne firmie Menada Sp. J. Serwis zawiera także informacje o Bułgarii  i zasadach korzystania z kwater w Bułgarii, materiały informacyjne dotyczące przykładowych  kwater na terenie Bułgarii , informacje o usługach świadczonych przez firmę Menada.

Uwaga - żaden spis usług i kwater prezentowanych za pośrednictwem Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i art. 12 Prawa działalności gospodarczej. Spis kwater widniejący na stronie ma charakter informacyjny i ma na celu zaprezentowanie osobom zainteresowanym przykładowych kwater  jakie wystawiają właściciele będący osobami fizycznymi i prawnymi.

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Menada Sp. J jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, Menada Sp. J nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

Menada Sp. J nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.


Zobowiązanie Użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.


Korespondencja

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Dane osobowe

Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania ww. danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę.

Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).

 

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
Menada Sp. J nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
Menada Sp. J nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
Menada Sp. J zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.